Dorrith van Esch                                                

Praktijk Psychosociale therapie, coaching en training

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijk verplicht (WGBO- Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in dossier gegevens opgenomen die ik, uitsluitend na voorafgaand overleg en uw toestemming, heb opgevraagd bij andere behandelaars, bijvoorbeeld uw verzekeringsarts, de SGGZ of uw huisarts.

Als uw behandelend therapeut ben ik de enige met toegang tot uw gegevens. Ik heb wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Uiteraard doe ik mijn best uw privacy te waarborgen. Dit houdt in dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw dossier en ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens.

Toegestaan gegevensgebruik

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij verwijzing. Dit gebeurt alleen met uw toestemming. Voor het gebruik door mijn waarnemer, bijvoorbeeld bij afwezigheid of ziekte, anoniem (dus met weglating van uw personalia) voor collegiale toetsing en voor het opstellen van facturen.

Bij ieder hierboven niet genoemd gegevensgebruik vraag ik u om toestemming.

Bewaarplicht

Deze gegevens in het cliëntdossier blijven zoals vereist in de WGBO 15 jaar bewaard.

Zorgnota

Op de factuur die u, wanneer u een particuliere cliënt bent, ontvangt, staan alleen de gegevens die uw zorgverzekeraar vraagt, zodat u uw nota kunt declareren. Deze zijn uw NAW-gegevens, geboortedatum, behandeldata, de kosten van het consult, prestatiecode en een korte omschrijving van de behandeling. In mijn praktijk omschreven als ‘consult psychosociale therapie'